Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders de gelegenheid over zaken die de school aangaan, te adviseren of mee te beslissen. Hierbij gaat het o.a. over het schoolplan (het beleid in grote lijnen), benoemingsprocedures, personeelsbeleid, ARBO-beleid enz.

De directie houdt de MR op de hoogte van lopende ontwikkelingen en plannen voor nieuw beleid. Bij ingrijpende beslissingen wordt advies dan wel instemming aan de MR gevraagd. Naast dit ‘gevraagde advies’ kan de MR ook altijd ‘ongevraagd advies’ geven.

Er wordt ongeveer zes keer per schooljaar vergaderd. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, wat op school ter inzage ligt. De MR legt eenmaal per jaar met een jaarverslag verantwoording af aan ouders en personeel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar (waarbij niet-leden geen stemrecht hebben). Het wordt om praktische redenen op prijs gesteld als u uw komst vooraf aankondigt.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per mail bereikbaar: mr.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl

De MR van de Zonnewijzer bestaat uit 6 personen; 3 leerkrachten en 3 ouders.

Meer details in
de schoolgids