Ons onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en onderzoekend en willen steeds iets nieuws leren en ontdekken. Op school willen wij deze nieuwsgierige en onderzoekende houding stimuleren door de kinderen te blijven uitdagen nieuwe dingen te ontdekken.

Wij bieden kindgericht onderwijs binnen de jaargroepen. De kern van het kindgericht onderwijs is steeds dat het onderwijs wordt vormgegeven met de brede ontwikkeling van het kind als uitgangspunt. De basis hierbij is welbevinden en betrokkenheid. Wij streven naar een zelfstandige leerhouding van de leerling. Het lesaanbod varieert in leerroutes en werkvormen. Daarbij richten wij  ons steeds op de ononderbroken ontwikkeling van het kind.

De zorgroute

Wij vinden dat ieder kind ondersteuning en begeleiding nodig heeft en aandacht verdient. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van elk kind werken we aan de hand van onze ondersteuningsroute. Onze ondersteuningsroute gaat uit van de volgende opvattingen:

  • Alle kinderen hebben ondersteuning nodig. Kinderen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze ondersteuning nodig hebben. In ons klassenmanagement clusteren we de individuele onderwijsbehoeften in verschillende subgroepjes.
  • Bij de ondersteuning gaat het om coachen en (samen)werken. Met het kind bekijkt de leerkracht welke onderwijsbehoeften er zijn en wat het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.
  • De ondersteuning is gebaseerd op pro-actief handelen. In plaats van achteraf bekijken of de doelen zijn behaald, bekijken we vooraf wat er nodig is om de doelen te behalen.
  • Als het nodig is, kan een externe specialist de school ondersteuning bieden om de onderwijsdoelen te behalen of de onderwijsbehoeften scherp te krijgen.
  • De driehoek ouders, kind en school speelt een belangrijke rol. Er is een gezamenlijk doel rondom de ondersteuning van het kind.

De intern begeleider heeft in de ondersteuningsroute een spilfunctie. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten. Zij bewaakt het proces en is samen met de leerkracht verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de kinderen. De intern begeleider is degene die de contacten met externe instanties onderhoudt.

Anti-pestbeleid

We zetten preventief in op een prettig en veilig schoolklimaat. Als uitgangspunt nemen we hierbij het Sociaal Veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven hoe wij bouwen aan een sociaal veilig klimaat binnen de groep en binnen de school. Daarnaast werken we met de methodes Vreedzaam en Trefwoord. Zo leggen we een stevige basis, waarbij leerlingen leren positief met elkaar om te gaan. Toch kan pesten ook bij ons op school voorkomen. Zodra wij pestgedrag signaleren of erover horen, gaan wij tot actie over. We stellen dan het Plan van aanpak bij ongewenst gedrag in werking, dat onderdeel is van ons Sociaal Veiligheidsplan. Middels deze link kunt u Sociaal Veiligheidsplan van De Zonnewijzer inzien.

Interesse?

Bezoek onze school!